Käyttöehdot

FINJOB OY:N LASKUTUSPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 1. Aloittaakseen palvelun käytön käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun ja antaa käyttöön vaadittavat oikeat ja ajantasaiset tiedot.
 2. Finjob Oy ei jaa tai luovuta käyttäjien tai heidän asiakkaidensa tietoja ulkopuolisille ja pitää huolta asiakkaidensa tietosuojasta henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojan säädösten mukaisesti.
 3. Heti kun Finjobin palveluun rekisteröitynyt työnsuorittaja aloittaa tekemään Finjob Oy:n kautta työtä, jonka hän myös laskuttaa Finjobin kautta, on hän Finjobin työntekijä ja palkansaaja verotuksen, työttömyysvakuutuksen (laki työttömyysetuuksien rahoittamisesta) ja  kirjanpitovelvollisuuden näkökulmasta. Finjob Oy:n työntekijät kuuluvat 1.5.2017 alkaen YEL-vakuutuksen piiriin, työntekijä on itse velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL), mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Finjob Oy ei voi vakuuttaa työntekijöitään lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella ja ryhmähenkivakuutuksella, jonka vuoksi Finjob Oy on ottanut työntekijöilleen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.
 4. Palvelun käyttäjä eli työnsuorittaja sopii työsuorituksen ehdoista ja maksettavasta palkasta tai muusta korvauksesta henkilökohtaisesti toimeksiantajan kanssa. Työnsuorittaja ja toimeksiantaja tekevät työsuorituksesta mielellään kirjallisen, sitovan sopimuksen, jota molempien osapuolien tulee noudattaa. Finjob Oy ei ole toimeksiantosopimuksen osapuoli muuten kuin erikseen kirjallisesti sovittaessa.
 5. Työsuoritusta ja siitä maksettavaa palkkaa tai muuta korvausta koskevat riidat ja erimielisyydet ovat työnsuorittajan ja työntekijän välisiä ja heidän keskenään sovittavia asioita. Riidatonta saatavaa Finjob Oy voi periä normaalien perintämenettelyjen kautta.
 6. Työnsuorittajalla eli palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä ei ole lupaa laskuttaa työsuorituksia etukäteen, vaan laskutetut työt tulee olla tehtyjä ja toimeksiantajan hyväksymiä. Työnsuorittajan on sovittava mahdolliset työsuoritustaan koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa. Mikäli työnsuorittaja ei halua tai kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Finjobilla on halutessaan oikeus korjauttaa se työnsuorittajan puolesta tai korvata toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutunut vahinko, jos vakuutus ei korvaa sitä, ja vaatia/pidättää aiheutuneet kustannukset työnsuorittajalta.
 7. Rekisteröityessään palveluun ja laskun tehtyään palvelunkäyttäjä eli työnsuorittaja luovuttaa Finjob Oy:lle kokonaisuudessaan oikeuden myydä ja luovuttaa eteenpäin laskutetun työn, palvelun, työhön liittyvät materiaalit ja tarvikkeet, tuotteet, immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet ja käyttöluvat sekä muut laskutetut asiat. Finjob Oy:llä on oikeus myydä edellä mainitut asiat ainoastaan käyttäjän laskutuksessa määrittelemälle asiakkaalle tai asiakkaille, mutta ei kolmansille osapuolille, ellei asiasta ole erikseen sovittu työntekijän kanssa.
 8. Työnsuorittajalla ei ole lupaa tilata tuotteita tai palveluita tai tehdä minkäänlaisia sopimuksia Finjob Oy:n nimissä.
 9. Työstä maksettavan palkan ja muiden korvausten on oltava lakien ja työehtosopimusten mukainen, myös verottomien matkakulujen ja kulukorvausten jälkeen tulee maksettavaksi jäädä vähintään työehtosopimusten ja lakien mukainen palkka. Työehtosopimuksen puuttueessa tulee työntekijän palkaksi jäädä tavanomainen ja kohtuullinen palkka, eli käytännössä vastaavalla alalla yleensä maksettava palkka.
 10. Finjob Oy laskuttaa toimeksiantajaasi heti kun olet lähettänyt meille laskutustiedot, aina viimeistään seuraavana arkipäivänä. Finjob Oy maksaa palkan työnsuorittajalle välittömästi kun toimeksiantajan maksusuoritus on saapunut tilillemme ja kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu Finjobille. Finjob Oy ei voi kuitenkaan taata, että suoritus näkyy aina maksupäivänä tililläsi, johtuen eri pankkiryhmien välillä olevien tilisiirtojen viiveistä.  Työnsuorittajalle toimitetaan laskutuksen yhteydessä palkanmaksusta palkkaerittely. Työnsuorittaja saa pyynnöstä ilman erillistä maksua työtodistukset ym. tarpeelliset tositteet esim. työvoimatoimistoa varten. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja ja kertakaikkisia sisältäen lomakorvaukset.
 11. Finjob Oy vastaa siitä, että palkat maksetaan oikein ja kaikki lain edellyttämät kulut, maksut ja verot tulee maksettua. Finjob vähentää arvonlisäverottomasta laskutussummasta verokortin mukaisen ennakonpidätyksen. Nettopalkasta Finjob vähentää palvelupalkkionsa sekä sairausvakuutusmaksun ja tapaturmavakuutusmaksun. Lisäksi Finjob voi työntekijän valtuuttamana periä ja maksaa työntekijän yrittäjäeläkemaksun eläkeyhtiöön. Mikäli työn suorittaja ei ole toimittanut voimassa olevaa verokorttia siihen mennessä, kun maksu asiakkaan tekemästä laskusta on saatu, toimittaa Finjob Oy ennakonpidätyksen 60 %:lla.
 12. Finjob Oy on vakuuttanut työntekijänsä toiminnan vastuuvakuutuksella. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 500.000 euroa.  Vahinkoja korvataan kuitenkin vain vakuutusehtojen mukaisesti, vakuutusehtojen ulkopuolelle jäävät vahinkotapaukset, esim. laiminlyönnistä tai tahallisuudesta johtuvat vahingot, työnsuorittaja on velvollinen korvaamaan itse. Omavastuu osuus kaikissa vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvissa vahingoissa on 1000 euroa.
 13. Työnsuorittaja vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta. Työnsuorittaja on velvollinen toimittamaan kaikki palkanmaksuun vaadittavat kuitit, verokortit ym.  tositteet Finjob Oy:lle.
 14. 15.7.2016 alkaen Finjobin palvelumaksu on 4 % arvonlisäverottomasta palkkasummasta. Palvelumaksun maksimi per kertalaskutus on 250 euroa, ts. palvelupalkkio on yhdestä laskusta korkeintaan 250 euroa. Finjob Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.