Käyttöehdot

FINJOB OY:N LASKUTUSPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 1. Aloittaakseen palvelun käytön käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun ja antaa käyttöön vaadittavat oikeat ja ajantasaiset tiedot.
 2. Finjob Oy ei jaa tai luovuta käyttäjien tai heidän asiakkaidensa tietoja ulkopuolisille ja pitää huolta asiakkaidensa tietosuojasta henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojan säädösten mukaisesti.
 3. Palvelun käyttäjä eli työnsuorittaja sopii työsuorituksen ehdoista ja maksettavasta palkasta tai muusta korvauksesta henkilökohtaisesti toimeksiantajan kanssa. Työnsuorittaja ja toimeksiantaja tekevät työsuorituksesta mielellään kirjallisen, sitovan sopimuksen, jota molempien osapuolien tulee noudattaa. Finjob Oy ei ole toimeksiantosopimuksen osapuoli muuten kuin erikseen kirjallisesti sovittaessa.
 4. Työsuoritusta ja siitä maksettavaa palkkaa tai muuta korvausta kuten työkorvausta koskevat riidat ja erimielisyydet ovat työnsuorittajan ja toimeksiantajan välisiä ja heidän keskenään sovittavia asioita. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa Suomessa. Riidatonta saatavaa Finjob Oy voi periä toimeksiantajalta normaalien perintämenettelyjen kautta.
 5. Työnsuorittajalla eli palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä ei ole lupaa laskuttaa työsuorituksia etukäteen, vaan laskutetut työt tulee olla tehtyjä ja toimeksiantajan hyväksymiä. Työnsuorittajan on sovittava mahdolliset työsuoritustaan koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa. Mikäli työnsuorittaja ei halua tai kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Finjobilla on halutessaan oikeus korjauttaa se työnsuorittajan puolesta tai korvata toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutunut vahinko, jos vakuutus ei korvaa sitä, ja vaatia/pidättää aiheutuneet kustannukset työnsuorittajalta.
 6. Rekisteröityessään palveluun ja laskun tehtyään palvelunkäyttäjä eli työnsuorittaja luovuttaa Finjob Oy:lle kokonaisuudessaan oikeuden myydä ja luovuttaa eteenpäin laskutetun työn, palvelun, työhön liittyvät materiaalit ja tarvikkeet, tuotteet, immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet ja käyttöluvat sekä muut laskutetut asiat. Finjob Oy:llä on oikeus myydä edellä mainitut asiat ainoastaan käyttäjän laskutuksessa määrittelemälle asiakkaalle tai asiakkaille, mutta ei kolmansille osapuolille, ellei asiasta ole erikseen sovittu työntekijän kanssa.
 7. Työnsuorittajalla ei ole lupaa tilata tuotteita tai palveluita tai tehdä sopimuksia Finjob Oy:n nimissä.
 8. Työstä maksettavan palkan, työkorvauksen ja muiden korvausten on oltava lakien ja työehtosopimusten mukainen, myös verottomien matkakulujen ja kulukorvausten jälkeen tulee maksettavaksi jäädä vähintään työehtosopimusten ja lakien mukainen palkka. Työehtosopimuksen puuttuessa tulee työntekijän palkaksi jäädä tavanomainen ja kohtuullinen palkka, eli käytännössä vastaavalla alalla yleensä maksettava palkka.
 9. Finjob Oy laskuttaa toimeksiantajaa samana tai sitä seuraavana arkipäivänä kun palvelun käyttäjä on lähettänyt Finjob oy:lle laskutustiedot. Finjob Oy maksaa palkan työnsuorittajalle samana tai sitä seuraavana pankkipäivänä kun toimeksiantajan maksusuoritus on saapunut Finjob oy:n tilille ja kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu Finjobille. Finjob Oy ei voi kuitenkaan taata, että suoritus näkyy aina maksupäivänä vastaanottajan tilillä, johtuen eri pankkiryhmien välillä olevien tilisiirtojen viiveistä.  Työnsuorittajalle toimitetaan laskutuksen yhteydessä palkanmaksusta palkkaerittely. Työnsuorittaja saa pyynnöstä ilman erillistä maksua työtodistukset ym. tarpeelliset tositteet esim. työvoimatoimistoa varten. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja ja kertakaikkisia sisältäen lomakorvaukset.
 10. Finjob Oy vastaa siitä, että palkat maksetaan oikein ja kaikki lain edellyttämät kulut, maksut ja verot tulee maksettua. Finjob vähentää arvonlisäverottomasta laskutussummasta verokortin mukaisen ennakonpidätyksen. Mikäli työn suorittaja ei ole toimittanut voimassa olevaa verokorttia siihen mennessä, kun maksu asiakkaan tekemästä laskusta on saatu, toimittaa Finjob Oy ennakonpidätyksen 60 %:lla. Finjob vähentää nettopalkasta palvelupalkkionsa sekä tarvittaessa sairausvakuutusmaksun. Yrittäjäeläkevakuutus (YEL) on henkilökohtainen vakuutus, jota ei peritä automaattisesti. Finjob voi kuitenkin työntekijän valtuuttamana periä ja maksaa työntekijän yrittäjäeläkemaksun eläkeyhtiöön.
 11. Finjob Oy on vakuuttanut työntekijänsä toiminnan vastuuvakuutuksella. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 1000000 euroa.  Vahinkoja korvataan kuitenkin vain vakuutusehtojen mukaisesti, vakuutusehtojen ulkopuolelle jäävät vahinkotapaukset, esim. laiminlyönnistä tai tahallisuudesta johtuvat vahingot, työnsuorittaja on velvollinen korvaamaan itse. Omavastuu osuus kaikissa vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvissa vahingoissa on 1000 euroa.
 12. Työnsuorittaja vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta. Työnsuorittaja on velvollinen toimittamaan kaikki palkanmaksuun vaadittavat kuitit, verokortit ym.  tositteet Finjob Oy:lle.
 13. 1.1.2021 alkaen Finjobin palvelumaksu on 4,00 % arvonlisäverottomasta laskutussummasta. Palvelumaksun maksimi per kertalaskutus on 250 euroa, ts. palvelupalkkio on yhdestä laskusta korkeintaan 250 euroa mikäli laskun arvonlisäveroton summa on riittävän suuri. Lisäpalveluna tarjottavasta pikapalkasta peritään 4 %:n palvelupalkkion lisäksi lisämaksuna 4 % palvelupalkkio arvonlisäverottomasta laskutussummasta. Finjob Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.