Voitteko maksaa minulle matkakulujen korvauksia?

Tietyiltä osin kyllä, mikäli verottajan määräämät edellytykset täyttyvät. Työmatkoista maksettavia matkakulujen korvauksia ovat päivärahat, kilometrikorvaus ja ateriakorvaus. Huomiotava seikka on, että joillain ns. erityisillä aloilla, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, säännökset ovat erilaiset. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala. Näillä aloilla esim. päivärahoja ei voi maksaa, ellei työskentelypaikkakunnilla yövytä.

Voimme korvata verottomat matkakulut (kilometrikorvaus, päivärahat, ateriakorvaus) ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakulut on laskulla laskutettu erikseen toimeksiantajalta.
Ei siis riitä, että matkakulujen osuus on sovittu sisältyväksi urakka- tai tuntipalkkaan, mutta niitä ei ole eritelty laskulle, vaan käytännössä matkakulut tulisi laskuttaa sovitun palkan lisäksi. Tämä perustuu Verohallinnon kannanottoon koskien laskutuspalveluyritysten maksamia matkakustannusten korvauksia ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa, kannanotto on luettavissa verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/61596/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset-ennakkoperinn%C3%A4ss%C3%A4-ja-tuloverotuksessa2/

Voimme tästä huolimatta edelleen maksaa matkakuluja ilman ennakonpidätystä, vaikka niitä ei olisikaan sovittu laskutettavaksi toimeksiantajalta ja ne ovat verovapaata tuloa työntekijälle. Tällöin palkanmaksussa ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan tehdään matkakuluja vastaava vähennys, jolloin niistä ei pidätetä ennakonpidätystä. Myös näistä matkakuluista on edelleen tehtävä matkalasku ja niiden suhteen on edelleen noudatettava verohallinnon matkakulujen maksamista koskevia määräyksiä. Laskuttamattomista matkakuluista työntekijän tulee kuitenkin hakea kustannusta vastaava korvaus henkilökohtaisessa verotuksessa omalla veroilmoituksellaan ja niiden suhteen verohallinto noudattaa ns. kaavamaisia määriä, jotka ovat pienempiä kuin verohallinnon vuosittain määräämät verovapaiden matkakulujen korvaukset.

Vuoden 2021 vähennyksissä käytettävät määrät:
– kilometrikorvaus 0,25 €/km
– matkasta aiheutunut ylimääräinen elantomeno yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 16 €
vuorokaudessa.
– matkasta aiheutunut ylimääräinen elantomeno yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 29 € vuorokaudessa.
– rakennusalan ateriakorvaus 11,00 €

Lisätietoa matkakulujen korvaamisesta: https://finjob.fi/usein-kysyttya/matkakulujen-korvaaminen/

Vaikka laskutuspalvelun kautta tehty työ eroaa luonteeltaan perinteisestä työsopimuksellisesta työsuhteesta, sitoo myös laskutuspalvelua työnantajana työsopimuksen puuttuessakin alan työehtosopimuksen palkkamääräykset, tai mikäli alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, alan järjestöjen palkkasuositukset. Näitä vähimmäismääriä emme voi alittaa.
Mikäli laskutettuihin työsuorituksiin kohdistuneiden verottomien matkakulujen jälkeen ei palkan osuudeksi jää alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa tai työehtosopimuksen puuttuessa ”tavanomaista ja kohtuullista” palkkaa, vähennämme ilman eri ilmoitusta matkakulujen osuutta siten, että laskutuksesta jää riittävä palkanosuus. Sillä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen työskentely ei tässä katsannossa ole merkitystä.

Mikäli koet, että käteen jäävä nettosumma jää liian pieneksi jos kaikkia matkakuluja ei voida korvata, tulisi tällöin ensisijaisesti neuvotella toimeksiantajan kanssa laskutussumman nostamisesta siten, että siitä jäisi palkansaajalle kohtuullinen palkanosuus ja lisäksi matkakulut. Kilometrikorvauksen ja päivärahojen tarkoitus on korvata tilapäisestä työmatkasta palkansaajalle aiheutuneita kustannuksia, jotka maksetaan palkan lisäksi, ei sen sijaan.

On myös syytä huomioida, että kilometrikorvaus on korvaus työmatkasta tilapäiselle, ns. erityiselle työntekemispaikalle. Mikäli työskentelet säännöllisesti samassa työpaikassa, eli meidän tapauksessamme saman toimeksiantajan samassa toimipaikassa, katsotaan tämä toimipiste sinun varsinaiseksi työpaikaksesi. Matka kodin ja työpaikan välillä ei ole verotuksessa työmatka, vaan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Verovapaista matkakulujen korvauksista löytyy lisätietoa täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/

HUOM! Muista aina sopia sellaisista kulujen korvauksista etukäteen toimeksiantajasi kanssa, mitkä LASKUTAT LASKULLA toimeksiantajaltasi.

Verottomia korvauksia voimme kuitenkin maksaa sinulle mikäli verottajan määrämät edellytykset täyttyvät riippumatta siitä onko nämä kulut veloitettu toimeksiantajaltasi, näistä kuluista haet vähennyksen tulonhankkimiskuluina henkilökohtaisessa verotuksessasi kuten edellä on kuvattu.

Verovapaat kulut on ilmoitettava ohjeiden mukaisesti laskutusjärjestelmässä.