Mikä on pikapalkka? Miten pikapalkka toimii?

Voit pyytää laskulle pikapalkan, mikäli edellytykset pikapalkalle täyttyvät. Pikapalkka on käytössä ainoastaan yrityksiä laskuttaessa. Pikapalkan avulla palkan voi saada laskutuksesta jopa samana päivänä. Jotta pikapalkkaa voi käyttää, täytyy kevytyrittäjällä olla yksi aiempi onnistunut laskutus ja palkanmaksu. Pikapalkkaa voi pyytää merkitsemällä laskulomakkeella valinnan “Haluan pikapalkan tälle laskulle” aktiiviseksi. Pikapalkalle laskun minimisumma on 500 euroa ja maksimisumma 5000 euroa, maksuehto saa olla korkeintaan 30 päivää. Pikapalkan kustannus on normaalin 4 % palvelupalkkion lisäksi 4 % (3,23 % + alv 24 %), eli esimerkiksi 1000 euron laskusta kokonaiskustannus olisi palvelupalkkio 4 % 40 euroa + pikapalkan palvelupalkkio 4 % 40 € = yhteensä 80 euroa.

Pikapalkka toimii käytännössä siten, että laskun oikeellisuus ja riidattomuus tarkistetaan maksajalta rahoitusyhtiön toimesta. Rahoitusyhtiö lähettää toimeksiannon saatuaan sähköpostilla vahvistuspyynnön sille yhteyshenkilölle, jonka olet asiakastiedoissa määritellyt yrityksen yhteyshenkilöksi. Kun viestiin on vastattu ja lasku on kuitattu hyväksytyksi, laitetaan palkka siitä maksuun. Riippuen siitä kuinka nopeasti maksajataho kuittaa laskun, voidaan palkka saada maksuun jopa samana päivänä.

Myyn palvelujani käteisellä, kuinka toimin?

Käteismaksuja varten tarvitsemme kuitin kaikista myynneistä, tavallisista kirja- ja paperikaupoista saa tarkoitukseen sopivia, jäljennöksen tekeviä, kuittivihkoja.

Kirjoita kuittiin seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan nimi
  • Myyty palvelu eli esim. Soittotunti 45 min
  • Palvelun hinta ilman alvia ja alvin osuus, eli esim. 30 € + alv 24% 7,20€ = 37,20€
  • Päiväys
  • Allekirjoitukseksi Finjob Oy, y-2505472-6
  • Oma allekirjoituksesi ja nimenselvennys

Lähetä jäljennökset kuiteista meille viim. kuukauden sisällä työsuorituksista ja tilitä maksut pankkitilillemme: FI9347860010083071.

Laita maksun viitteeksi oma nimesi.

Pitääkö verokortin olla alkuperäinen? Minne se lähetetään?

Verokorttia ei tarvitse lähettää alkuperäisenä, vaan OmaVerosta ladattu verokortti, skannaus tai selkeä kuva paperisesta verokortista riittää.
Kortin voi lisätä laskutusjärjestelmä kautta kohdasta Verotiedot tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@finjob.fi.

Otamme vastaan verokortteja myös paperisena, ne voi lähettää meille postitse osoitteeseen:

Finjob Oy

Kirkkokatu 37 A 25

70100 Kuopio

 

Onko minut vakuutettu työsuoritukseni ajaksi (eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus)?

Eläkevakuutus

Eläkevakuuttaminen muuttui 1.5.2017 alkaen.
Eläketurvakeskus on tehnyt päätöksen, jonka perusteella laskutuspalveluiden käyttäjät eli ns. kevytyrittäjät luokiteltiin eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi 1.5.2017 alkaen. Palvelumme käyttäjät siirtyivät työntekijän eläkelaista (TyEL) yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Lisätietoa YEL-vakuuttamisesta löytyy omalta sivultaan:

https://finjob.fi/usein-kysyttya/yel-vakuutus/

Lisätietoa yel-vakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta löytyy sivulta:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Sairausvakuutusmaksu

Laskutuspalveluja käyttävien kevytyrittäjien tulee maksaa sairausvakuutusmaksua, mikäli he ovat yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisia. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun YEL-vakuuttamisen työtuloraja (8 261,71  euroa / v. 2022) ylittyy ja työskentely kestää yli neljä kuukautta. Niiltä kevytyrittäjiltä joilla YEL-vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, ei sairausvakuutusmaksua siis peritä. Jos vakuuttamisvelvollisuus täyttyy kesken vuoden, joudumme perimään sairausvakuutusmaksun takautuvasti koko yritystoiminnan ajalta ja tilitämme sen verottajalle.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahaston uuden vuonna 2017 voimaan tulleen linjauksen mukaan, laskutuspalvelujen kautta itsensä työllistävien, ns. kevytyrittäjien, ei ole pakko enää maksaa työttömyysvakuutusmaksua eli työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus poistuu. Linjaus perustuu siihen, että koska laskutuspalvelun kautta työskentelevä ei yleensä toimi työssään laskutuspalvelun johdon ja valvonnan alaisena, hän ei ole työsuhteessa laskutuspalveluun eikä siten myöskään ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Laskutuspalvelun kautta tehty työ ei tavanomaisesti myöskään kerrytä työssäoloehtoa, eikä tällainen yrittäjämäinen työ kuulu siksikään työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin.

Mikäli ammattiliiton työttömyyskassa on tulkinnut tai tulkitsee sinun laskutuspalvelun kautta tehdyn työn työsuhteiseksi ja se kerryttää työssäoloehtoasi, tulisi tällaisista työsuorituksista edelleen maksaa työttömyysvakuutusmaksu. Koska työttömyyskassat tulkitsevat asiaa vaihtelevasti ja oman mielensä mukaan, emme voi vaikuttaa siihen millaisia päätöksiä he asiassa tekevät. Tarvittaessa voimme edelleenkin kuitenkin periä työttömyysvakuutusmaksut palkastasi.

Tapaturmavakuutus

Finjob Oy:llä on voimassa oleva vapaaehtoinen tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Vakuutusyhtiönä toimii LähiTapiola.

Vastuuvakuutus

Finjob oy:llä on toiminnalleen vastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Vakuutus korvaa vahinkoja 1 000000 euroon saakka, vakuutusehtojen puitteissa. Vakuutus ei korvaa puutteellisesta ammattitaidosta, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksen omavastuu on 1000 euroa, vastuuvakuutus sisältyy palvelumaksuun. Omavastuun osalta työntekijä on velvollinen maksamaan summan itse aiheuttamastaan vahingosta. Vastuuvakuutus on otettu Vakuutusyhtiö IF:stä, lisätietoa vakuutuksesta: https://www.if.fi/yritysasiakkaat/vakuutukset/vastuuvakuutukset/toiminnan-vastuu

Voitteko maksaa minulle matkakulujen korvauksia?

Tietyiltä osin kyllä, mikäli verottajan määräämät edellytykset täyttyvät. Työmatkoista maksettavia matkakulujen korvauksia ovat päivärahat, kilometrikorvaus ja ateriakorvaus. Huomiotava seikka on, että joillain ns. erityisillä aloilla, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, säännökset ovat erilaiset. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala. Näillä aloilla esim. päivärahoja ei voi maksaa, ellei työskentelypaikkakunnilla yövytä.

Voimme korvata verottomat matkakulut (kilometrikorvaus, päivärahat, ateriakorvaus) ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakulut on laskulla laskutettu erikseen toimeksiantajalta.
Ei siis riitä, että matkakulujen osuus on sovittu sisältyväksi urakka- tai tuntipalkkaan, mutta niitä ei ole eritelty laskulle, vaan käytännössä matkakulut tulisi laskuttaa sovitun palkan lisäksi. Tämä perustuu Verohallinnon kannanottoon koskien laskutuspalveluyritysten maksamia matkakustannusten korvauksia ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa, kannanotto on luettavissa verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/61596/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset-ennakkoperinn%C3%A4ss%C3%A4-ja-tuloverotuksessa2/

Voimme tästä huolimatta edelleen maksaa matkakuluja ilman ennakonpidätystä, vaikka niitä ei olisikaan sovittu laskutettavaksi toimeksiantajalta ja ne ovat verovapaata tuloa työntekijälle. Tällöin palkanmaksussa ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan tehdään matkakuluja vastaava vähennys, jolloin niistä ei pidätetä ennakonpidätystä. Myös näistä matkakuluista on edelleen tehtävä matkalasku ja niiden suhteen on edelleen noudatettava verohallinnon matkakulujen maksamista koskevia määräyksiä. Laskuttamattomista matkakuluista työntekijän tulee kuitenkin hakea kustannusta vastaava korvaus henkilökohtaisessa verotuksessa omalla veroilmoituksellaan ja niiden suhteen verohallinto noudattaa ns. kaavamaisia määriä, jotka ovat pienempiä kuin verohallinnon vuosittain määräämät verovapaiden matkakulujen korvaukset.

Vuoden 2021 vähennyksissä käytettävät määrät:
– kilometrikorvaus 0,25 €/km
– matkasta aiheutunut ylimääräinen elantomeno yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 16 €
vuorokaudessa.
– matkasta aiheutunut ylimääräinen elantomeno yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 29 € vuorokaudessa.
– rakennusalan ateriakorvaus 11,00 €

Lisätietoa matkakulujen korvaamisesta: https://finjob.fi/usein-kysyttya/matkakulujen-korvaaminen/

Vaikka laskutuspalvelun kautta tehty työ eroaa luonteeltaan perinteisestä työsopimuksellisesta työsuhteesta, sitoo myös laskutuspalvelua työnantajana työsopimuksen puuttuessakin alan työehtosopimuksen palkkamääräykset, tai mikäli alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, alan järjestöjen palkkasuositukset. Näitä vähimmäismääriä emme voi alittaa.
Mikäli laskutettuihin työsuorituksiin kohdistuneiden verottomien matkakulujen jälkeen ei palkan osuudeksi jää alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa tai työehtosopimuksen puuttuessa ”tavanomaista ja kohtuullista” palkkaa, vähennämme ilman eri ilmoitusta matkakulujen osuutta siten, että laskutuksesta jää riittävä palkanosuus. Sillä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen työskentely ei tässä katsannossa ole merkitystä.

Mikäli koet, että käteen jäävä nettosumma jää liian pieneksi jos kaikkia matkakuluja ei voida korvata, tulisi tällöin ensisijaisesti neuvotella toimeksiantajan kanssa laskutussumman nostamisesta siten, että siitä jäisi palkansaajalle kohtuullinen palkanosuus ja lisäksi matkakulut. Kilometrikorvauksen ja päivärahojen tarkoitus on korvata tilapäisestä työmatkasta palkansaajalle aiheutuneita kustannuksia, jotka maksetaan palkan lisäksi, ei sen sijaan.

On myös syytä huomioida, että kilometrikorvaus on korvaus työmatkasta tilapäiselle, ns. erityiselle työntekemispaikalle. Mikäli työskentelet säännöllisesti samassa työpaikassa, eli meidän tapauksessamme saman toimeksiantajan samassa toimipaikassa, katsotaan tämä toimipiste sinun varsinaiseksi työpaikaksesi. Matka kodin ja työpaikan välillä ei ole verotuksessa työmatka, vaan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Verovapaista matkakulujen korvauksista löytyy lisätietoa täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/

HUOM! Muista aina sopia sellaisista kulujen korvauksista etukäteen toimeksiantajasi kanssa, mitkä LASKUTAT LASKULLA toimeksiantajaltasi.

Verottomia korvauksia voimme kuitenkin maksaa sinulle mikäli verottajan määrämät edellytykset täyttyvät riippumatta siitä onko nämä kulut veloitettu toimeksiantajaltasi, näistä kuluista haet vähennyksen tulonhankkimiskuluina henkilökohtaisessa verotuksessasi kuten edellä on kuvattu.

Verovapaat kulut on ilmoitettava ohjeiden mukaisesti laskutusjärjestelmässä.

Joudun hankkimaan työtä varten tarvikkeita ja materiaaleja. Voinko saada näistä kuluista korvauksen?

Työstä aiheutuneet kulut voidaan korvata sinulle täysimääräisesti vähentämällä ne palkastasi ennen sivukuluja ja veroja ja tilittämällä ne sinulle.

Jotta kuluja voitaisiin korvata, tulee tositteet kuluista (esim.tarvike- ja materiaaliostoista) lisätä laskulle laskutusjärjestelmän kautta tai lähettää skannatuina pdf-versiona sähköpostitse: info@finjob.fi. Ilmoita viestissä mihin laskutukseen kulut liittyvät. Voit myös lähettää tositteet alkuperäisinä kirjepostina osoitteeseen:

Finjob Oy

Kirkkokatu 37 A 25

70100 Kuopio

Muistathan liittää kirjeen mukaan yhteystietosi!

Mitä kuluja ette voi korvata?

Korvattavat kulut täytyvät olla selkeästi työstä syntyneitä ja työhön liittyviä, ns. välittömiä/työstä välittömästi aiheutuneita kuluja. Emme voi korvata pitkävaikutteisia kuluja, kuten isoja laite-ja työkaluhankintoja, lisenssi-ja käyttöoikeusmaksuja, puhelinlaskuja, internetmaksuja, pitkäaikaisia vuokrakuluja (esim. työhuone- tai työtilavuokra), ajoneuvojen tai laitteiston korjaus-ja huoltokuluja tai koulutus- ja oppimateriaalimenoja. Työvaatteita voimme korvata rajoitetusti, korvattavia työvaatteita ovat tehtyyn työhön liittyvät suoja- ja turvavaatteet kuten suojahaalarit, turvakengät, työhansikkaat jne. Laitehankinnoista emme voi korvata tietokonetta, kameraa tai puhelinta, koska verottaja yleensä tulkitsee näihin laitteisiin liittyvän myös yksityiskäyttöä. Edellä mainittuja menoja voi kuitenkin verottajan näkemyksestä riippuen vähentää tulonhankkimisvähennyksenä henkilökohtaisessa verotuksessa. Myöskin suuret ja kalliit laitehankinnat esimerkiksi alkuinvestointina voivat olla ongelmallisia rajoitetun vähennysoikeutemme vuoksi.

Minne kuitit ja muut tositteet lähetetään?

Voit lisätä kulut laskutusjärjestelmän kautta laskulle lisättäväksi tai vähennettäväksi palkanmaksussa.

Voit lähettää kuitit myös skannattuna pdf-tiedostoina sähköpostitse osoitteeseen: info@finjob.fi, ilmoita viestissä mihin laskutukseen ne liittyvät.

Voit lähettää tositteet myös normaalina kirjepostina osoitteeseen:

Finjob Oy

Kirkkokatu 37 A 25

70100 Kuopio

Muistathan liittää kirjeen mukaan yhteystietosi!