Mikä on pikapalkka? Miten pikapalkka toimii?

Voit pyytää laskulle pikapalkan, mikäli edellytykset pikapalkalle täyttyvät. Pikapalkka on käytössä ainoastaan yrityksiä laskuttaessa. Pikapalkan avulla palkan voi saada laskutuksesta jopa samana päivänä. Jotta pikapalkkaa voi käyttää, täytyy kevytyrittäjällä olla yksi aiempi onnistunut laskutus ja palkanmaksu. Pikapalkkaa voi pyytää merkitsemällä laskulomakkeella valinnan “Haluan pikapalkan tälle laskulle” aktiiviseksi. Pikapalkalle laskun minimisumma on 500 euroa (alv 0 %) ja maksimisumma 5000 euroa (alv 0 %) , maksuehto saa olla korkeintaan 30 päivää. Pikapalkan kustannus on normaalin 4 % palvelupalkkion lisäksi 4 % (3,23 % + alv 24 %), eli esimerkiksi 1000 euron laskusta kokonaiskustannus olisi palvelupalkkio 4 % 40 euroa + pikapalkan palvelupalkkio 4 % 40 € = yhteensä 80 euroa.

Pikapalkka toimii käytännössä siten, että laskun oikeellisuus ja riidattomuus tarkistetaan maksajalta rahoitusyhtiön toimesta. Rahoitusyhtiö lähettää toimeksiannon saatuaan sähköpostilla vahvistuspyynnön sille yhteyshenkilölle, jonka olet asiakastiedoissa määritellyt yrityksen yhteyshenkilöksi. Kun viestiin on vastattu ja lasku on kuitattu hyväksytyksi, laitetaan palkka siitä maksuun. Riippuen siitä kuinka nopeasti maksajataho kuittaa laskun, voidaan palkka saada maksuun jopa samana päivänä.

Pitääkö verokortin olla alkuperäinen? Minne se lähetetään?

Verokorttia ei tarvitse lähettää alkuperäisenä, vaan OmaVerosta ladattu verokortti, skannaus tai selkeä kuva paperisesta verokortista riittää.
Kortin voi lisätä laskutusjärjestelmän kautta kohdasta Verokortit tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@finjob.fi.

Otamme vastaan verokortteja myös paperisena, ne voi lähettää meille postitse osoitteeseen:

Finjob Oy

Kirkkokatu 37 A 25

70100 Kuopio

 

Onko minut vakuutettu työsuoritukseni ajaksi (eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus)?

Eläkevakuutus

Eläkevakuuttaminen muuttui 1.5.2017 alkaen.
Eläketurvakeskus on tehnyt päätöksen, jonka perusteella laskutuspalveluiden käyttäjät eli ns. kevytyrittäjät luokiteltiin eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi 1.5.2017 alkaen. Palvelumme käyttäjät siirtyivät työntekijän eläkelaista (TyEL) yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Lisätietoa YEL-vakuuttamisesta löytyy omalta sivultaan:

https://finjob.fi/usein-kysyttya/yel-vakuutus/

Lisätietoa yel-vakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta löytyy sivulta:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Sairausvakuutusmaksu

Laskutuspalveluja käyttävien kevytyrittäjien tulee maksaa sairausvakuutusmaksua, mikäli he ovat yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisia. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun YEL-vakuuttamisen työtuloraja (8 575,45 euroa / v. 2023) ylittyy ja työskentely kestää yli neljä kuukautta. Niiltä kevytyrittäjiltä joilla YEL-vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, ei sairausvakuutusmaksua siis peritä. Jos vakuuttamisvelvollisuus täyttyy kesken vuoden, joudumme perimään sairausvakuutusmaksun takautuvasti koko yritystoiminnan ajalta ja tilitämme sen verottajalle.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahaston uuden vuonna 2017 voimaan tulleen linjauksen mukaan, laskutuspalvelujen kautta itsensä työllistävien, ns. kevytyrittäjien, ei ole pakko enää maksaa työttömyysvakuutusmaksua eli työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus poistuu. Linjaus perustuu siihen, että koska laskutuspalvelun kautta työskentelevä ei yleensä toimi työssään laskutuspalvelun johdon ja valvonnan alaisena, hän ei ole työsuhteessa laskutuspalveluun eikä siten myöskään ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Laskutuspalvelun kautta tehty työ ei tavanomaisesti myöskään kerrytä työssäoloehtoa, eikä tällainen yrittäjämäinen työ kuulu siksikään työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin.

Tapaturmavakuutus

Finjob Oy:llä on voimassa oleva vapaaehtoinen tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Vakuutusyhtiönä toimii Fennia.

Vastuuvakuutus

Finjob oy:llä on toiminnalleen vastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Vakuutus korvaa vahinkoja 1 000000 euroon saakka, vakuutusehtojen puitteissa. Vakuutus ei korvaa puutteellisesta ammattitaidosta, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksen omavastuu on 1000 euroa, vastuuvakuutus sisältyy palvelumaksuun. Omavastuun osalta työntekijä on velvollinen maksamaan summan itse aiheuttamastaan vahingosta. Vastuuvakuutus on otettu Fenniasta.

Voitteko maksaa minulle matkakulujen korvauksia?

Työmatkoista maksettavia verovapaita matkakulujen korvauksia ovat päivärahat, kilometrikorvaus ja ateriakorvaus, sekä tositteisiin perustuvat matkakulukorvaukset, esim. juna- ja linja-autoliput ja majoituskulut. Huomioitava seikka on, että joillain ns. erityisillä aloilla, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, säännökset ovat erilaiset. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala. Näillä aloilla esim. päivärahoja ei voi maksaa, ellei työskentelypaikkakunnilla yövytä.

Voimme korvata verottomat matkakulut siinä tapauksessa, että matkakuluista on sovittu toimeksiantajan kanssa maksettavaksi, joko osana kokonaiskorvausta tai sovitun palkan lisäksi. Molemmissa tapauksissa kulut täytyy lisäksi eriteltynä laskulle, toisin sanottuna ilmoitettu kuluina verottajan määräysten mukaisesti ja eritelty laskulle kuluina omina tuoteriveinään.

Tämä perustuu verottajan kannanottoon “Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa”, luettavissa verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/110037/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset/

Sellaisia työhön liittyviä matkakuluja mistä työn suorittaja ei ole sopinut toimeksiantajan kanssa voi kevytyrittäjä hakea vähennettäväksi omassa verotuksessaan tulonhankkimiskuluvähennyksenä.

Matkakuluista ja palkan osuudesta

Vaikka laskutuspalvelun kautta tehty työ eroaa luonteeltaan perinteisestä työsopimuksellisesta työsuhteesta, sitoo myös laskutuspalvelua työnantajana työsopimuksen puuttuessakin alan työehtosopimuksen palkkamääräykset, tai mikäli alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, alan järjestöjen palkkasuositukset. Näitä vähimmäismääriä emme voi alittaa.

Mikäli laskutettuihin työsuorituksiin kohdistuneiden verottomien matkakulujen jälkeen ei palkan osuudeksi jää alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa tai työehtosopimuksen puuttuessa “tavanomaista ja kohtuullista” palkkaa, tulisi matkakulujen osuutta pienentää siten, että laskutuksesta jää riittävä palkanosuus. Sillä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen työskentely ei tässä katsannossa ole merkitystä.
Mikäli koet, että käteen jäävä nettosumma jää liian pieneksi jos kaikkia matkakuluja ei voida korvata, tulisi tällöin ensisijaisesti neuvotella toimeksiantajan kanssa laskutussumman nostamisesta siten, että siitä jäisi palkansaajaalle kohtuullinen palkanosuus ja lisäksi matkakulut. Kilometrikorvauksen ja päivärahojen tarkoitus on korvata tilapäisestä työmatkasta palkansaajalle aiheutuneita kustannuksia, jotka maksetaan palkan lisäksi, ei sen sijaan.

On myös syytä huomioida, että kilometrikorvaus on korvaus työmatkasta tilapäiselle, ns. erityiselle työntekemispaikalle. Mikäli työskentelet säännöllisesti samassa työpaikassa, eli meidän tapauksessamme saman toimeksiantajan samassa toimipaikassa, katsotaan tämä toimipiste sinun varsinaiseksi työpaikaksesi. Matka kodin ja työpaikan välillä ei ole verotuksessa työmatka, vaan asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Verovapaista matkakulujen korvauksista löytyy lisätietoa täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatos-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2024/

HUOM! Muista aina sopia sellaisista kulujen korvauksista etukäteen toimeksiantajasi kanssa, mitkä LASKUTAT LASKULLA toimeksiantajaltasi.

Käytännössä siis sinä kevytyrittäjänä eli työn suorittajana solmit asiakkaan kanssa toimeksianto- /palvelusopimuksen, jossa sovitte mitä matkakustannusten korvauksia maksetaan ja maksetaanko matkakustannusten korvauksia sovitun palkkion lisäksi vai osana kokonaispalkkiosopimusta.

Joudun hankkimaan työtä varten tarvikkeita ja materiaaleja. Voinko saada näistä kuluista korvauksen?

Sellaiset työstä aiheutuneet tarvike- ja materiaalikulut, jotka olet laskuttanut asiakkaaltasi eli eritellyt laskulle, voimme käsitellä palkan maksussa  ennakonpidätystä toimittamatta. Nämä kustannukset tulee kevytyrittäjän vaatia vielä omassa verotuksessaan vähennettäväksi tulonhankkimiskuluna.

Sellaisia tarvikekuluja joita et laskuta asiakkaalta emme voi käsitellä toimittamatta ennakonpidätystä, mutta voit hakea myös niistä tulonhankkimiskuluvähennystä.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-kayttajien-verotuskysymyksia4/#9.3-ty%C3%B6n-suorittajalle-v%C3%A4litt%C3%B6m%C3%A4sti-ty%C3%B6st%C3%A4-aiheutuneet-kulut

Jotta kuluja voidaan huomioida palkan maksussa tulonhankkimiskuluna, tulee tositteet kuluista (tarvike- ja materiaaliostot, majoituskulut) lisätä laskulle laskutusjärjestelmän Kulut-osion kautta tai lähettää kuva- tai pdf-tiedostona sähköpostitse: info@finjob.fi. Kulutositteet tulee toimittaa ennen laskun lähettämistä. Ilmoita viestissä mihin laskutukseen kulut liittyvät.

 

Mitä kuluja ette voi korvata?

Voimme korvata sellaisia verovapaita matkakustannusten korvauksia (matkaliput, kilometrikorvaus, päiväraha, erityisalojen ateriakorvaus ja majoittumiskulut), jotka on laskutettu asiakkaalta ja eritelty laskulle.

Sellaiset tositteelliset tarvike- ja materiaalikulut, jotka on laskutettu asiakkaalta, voimme huomioida palkan maksussa tulonhankkimiskuluvähennyksenä.

Muita kuluja emme voi korvata.

Lisätietoa:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-kayttajien-verotuskysymyksia4/#9-ty%C3%B6st%C3%A4-aiheutuneiden-kustannusten-korvaaminen

Minne kuitit ja muut tositteet lähetetään?

Voit lisätä kulut laskutusjärjestelmän kautta laskulle lisättäväksi Kulut-osion kautta.

Voit lähettää kuitit myös skannattuna pdf-tiedostoina sähköpostitse osoitteeseen: info@finjob.fi, tositteet tulisi lähettää ennen kuin lasku on lähetetty, ilmoita viestissä mihin laskutukseen ne liittyvät.